print Click here to print this calendar.
yahrzeit-frame

Yahrzeit Memorial Calendar for Robert Birer

Mount Ararat Cemetery
Jewish CalendarEnglish Calendar
3 of Tevet, 5781
Friday, December 18th, 2020
3 of Tevet, 5782
Tuesday, December 7th, 2021
3 of Tevet, 5783
Tuesday, December 27th, 2022
3 of Tevet, 5784
Friday, December 15th, 2023
3 of Tevet, 5785
Friday, January 3rd, 2025
3 of Tevet, 5786
Tuesday, December 23rd, 2025
3 of Tevet, 5787
Sunday, December 13th, 2026
3 of Tevet, 5788
Sunday, January 2nd, 2028
3 of Tevet, 5789
Thursday, December 21st, 2028
3 of Tevet, 5790
Sunday, December 9th, 2029
3 of Tevet, 5791
Sunday, December 29th, 2030
3 of Tevet, 5792
Thursday, December 18th, 2031
3 of Tevet, 5793
Sunday, December 5th, 2032
3 of Tevet, 5794
Sunday, December 25th, 2033
3 of Tevet, 5795
Friday, December 15th, 2034
3 of Tevet, 5796
Thursday, January 3rd, 2036
3 of Tevet, 5797
Sunday, December 21st, 2036
3 of Tevet, 5798
Friday, December 11th, 2037
3 of Tevet, 5799
Thursday, December 30th, 2038
3 of Tevet, 5800
Tuesday, December 20th, 2039